Top.Mail.Ru
Operations Manager Oil & Gas sector
012 -5961868
negotiable
25.05.2023

Job Description

Responsibilities :

MMC-nin və onun ayrı-ayrı bölmələrinin istehsalat-təsərrüfat fəaliyyətinə rəhbərlik etmək və onları təyin olunmuş planların yerinə yetirilməsinə, istehsalın səmərəliyinin və əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsinə yönəltmək.
İdarəetmənin iqtisadi və inzibati metodlarının düzgün tətbiqini, istehsalın səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün mənfəət, mükafat, kredit, maddi və mənəvi həvəsləndirmə kimi iqtisadi təsir vasitələrindən daha səmərəli istifadə edilməsini təmin etmək.
Kollektivin fəaliyyətini neft və qaz yataqlarının səmərəli işlənməsinin təmin olunmasına, əsaslı vəsait qoyuluşunun səmərəli istifadəsinə, neft və qaz hasilatının maya dəyərinin azaldılmasına və keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, əmək məhsuldarlığının artırılmasına, istehsalın kooperasiyası, ixtisaslaşdırılması və mərkəzləşdirilməsi əsasında onun səmərəliliyinin və yüksək inkişaf sürətinin əldə olunmasına, həmçinin əsas istehsal fondlarının səmərəli istifadəsinə yönəltmək.
İdarənin mülkiyyətinin mühafizəsinə, pul və material dəyərlərinin düzgün istifadə olunmasına nəzarət etmək, qənaət rejimini və təsərrüfat hesabını həyata keçirmək.
İşçilərin həm şəxsi əməklərinin nəticələrində, həm də müəssisənin işlərinin ümumi yekunlarına görə maddi maraqlarının gücləndirilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirmək, əməyin ödənilməsi fondunun qənaətlə və səmərəli istifadəsini, işçilərlə vaxtında hesablaşmaları təmin etmək.
 

Requirements :