Top.Mail.Ru
Sahə rəisi Constrution Company
012 -5961868
negotiable
19.01.2024

Job Description

Responsibilities :

Vəzifə öhdəlikləri:
- Sahənin istehsal-təsərrüfat fəaliyyətinərəhbərlik etmək;
- Obyektlərin müəyyən edilmiş vaxtda istismara verilməsi üzrətapşırıqların, eləcədətikinti-quraşdırma vəburaxılış-sazlama işlərinin bütün kəmiyyət vəkeyfiyyət göstəriciləri üzrəyerinəyetirilməsini təmin etmək;
- Tikinti-quraşdırma işlərinin icrasını layihəsənədlərinə, tikinti norma vəqaydalarına, texnik şərtlərə, texnoloji xəritələr,əmək proseslərinin xəritələrinəvədigər normativ sənədlərəuyğun təşkil etmək;
- Sahədətikinti-quraşdırma işlərinin texnoloji ardıcıllıqla aparılmasını təmin etmək;
- İşlərin kompleks mexanikləşdirməsəviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni texnika vəəməyin elmi təşkilinin tətbiqi, əmək məhsuldarlığının yüksəldilməsi üçün ehtiyatlardan istifadəedilməsi, tikinti-quraşdırma vəburaxılmış-sazlama işlərinin dəyərinin azaldılması, materiallardan vəəmək haqqı fondlarından qənaətləistifadəedilməsi üzrətədbirləri heyata keçirmək vəəməyin qabaqcıl üsul vəmetodlarının yayılması üzrə iş aparmaq;
- Tikinti obyektləri üçün texniki sənədin alınmasını vəsaxlanmasını təmin etmək;
- İnşaat maşınlarına, nəqliyyat, mexanizasiya vasitələrinə, materiallara, detallara, alətlərə,əşyalara sifarişlər vermək və onların səmərəli istifadəsini təmin etmək;
- İşlərin istehsalat layihəsinəuyğun yerinəyetirilməsini təmin etmək, icra üzrəjurnal vəyerinəyetirilmiş işlərin uçotu üzrə sənədləri hazırlamaq, üstü örtülü işlərəaid aktları tərtib etmək vətexniki icra sənədlərini hazırlamaq;
- İnşası başa çatmış obyektlərin, eləcədətikililərin obyektlər üzrəayrı-ayrı hazır mərhələiş komplekslərinin sifarişçiyətəhvil verilməsindəiştirak etmək;
- Tikinti-quraşdırma vəburaxılış-sazlama işlərinin həcminə, əmək məhsuldarlığına nəzarət etmək, ustalara, icrası nəzərdətutulan tapşırıqlar vermək vəonların icrasına nəzarət etmək;
- Subpodrat (xüsusiləşdirilmiş) təşkilatların gördükləri işlərənəzarət etmək vəbitmiş işləri təhvil almaq;
- Fəhlələrinəmək mühafizəsi təlimatlarına əməl etməsinənəzarət etmək, fərqlənən işçiləri mükafatlandırmaq, istehsalat vəəmək intizamını pozanlara qarşı isəintizam töhmətlərinin verilməsi haqqında təkliflər vermək, kollektivdətərbiyəvi iş aparmaq, fəhlələrin ixtisas artırmasını təşkil etmək;

Requirements :

Tələblər:
- Təhsil: İnşaat sahəsində təhsil arzu olunandır;
- Təcrübə: Tikinti sahəsi  üzrə 5 il (Xarici layihələrdə işləmək üstünlükdür);
- Yaş həddi: 30-45 yaş;
- Dil biliyi:  Rus dili əla səviyyədə 

İş şərtləri:  
- İş qrafiki: Tam iş günü (6 gün);  
- İş yeri (Yevlax rayonu) 
- İş saatları: 08:00-18:00;
- Əmək haqqı: Rəqabətə davamlı
- Nahar yeməyi
- Kirayə ev təmininatı
- Könüllü tibbi sığorta